Trang chủ Vần V

Vần V

Z75.9: Vấn đề không đặc hiệu liên quan đến phương tiện y học và...

Mã bệnh ICD 10 Z75.9: Vấn đề không đặc hiệu liên quan đến phương tiện y học và chăm sóc sức khỏe khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z72.9: Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác định

Mã bệnh ICD 10 Z72.9: Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z73.9: Vấn đề liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc sống, không...

Mã bệnh ICD 10 Z73.9: Vấn đề liên quan đến khó khăn về quản trị cuộc sống, không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z74.9: Vấn đề liên quan đến lệ thuộc của bản thân vào người chăm...

Mã bệnh ICD 10 Z74.9: Vấn đề liên quan đến lệ thuộc của bản thân vào người chăm sóc, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z70-Z76 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác

Z65.2: Vấn đề liên quan đến ra tù

Mã bệnh ICD 10 Z65.2: Vấn đề liên quan đến ra tù. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z65.3: Vấn đề liên quan đến pháp luật

Mã bệnh ICD 10 Z65.3: Vấn đề liên quan đến pháp luật. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z65: Vấn đề liên quan đến hoàn cảnh tâm lý xã hội khác

Mã bệnh ICD 10 Z65: Vấn đề liên quan đến hoàn cảnh tâm lý xã hội khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z62.9: Vấn đề liên quan tới giáo dưỡng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z62.9: Vấn đề liên quan tới giáo dưỡng, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z63.9: Vấn đề khác liên quan đến nhóm trợ giúp, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z63.9: Vấn đề khác liên quan đến nhóm trợ giúp, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z60.9: Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z60.9: Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z59.9: Vấn đề liên quan đến nhà ở và hoàn cảnh kinh tế, không...

Mã bệnh ICD 10 Z59.9: Vấn đề liên quan đến nhà ở và hoàn cảnh kinh tế, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z60: Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội

Mã bệnh ICD 10 Z60: Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z60.0: Vấn đề do điều chỉnh luân chuyển vòng đời

Mã bệnh ICD 10 Z60.0: Vấn đề do điều chỉnh luân chuyển vòng đời. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z56.5: Việc làm không thích hợp

Mã bệnh ICD 10 Z56.5: Việc làm không thích hợp. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z55.9: Vấn đề liên quan đến giáo dục và biết chữ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z55.9: Vấn đề liên quan đến giáo dục và biết chữ, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z50.1: Vật lí trị liệu khác

Mã bệnh ICD 10 Z50.1: Vật lí trị liệu khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Y58.0: Vaccin BCG

Mã bệnh ICD 10 Y58.0: Vaccin BCG. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.2: Vaccin đơn bào

Mã bệnh ICD 10 Y59.2: Vaccin đơn bào. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.1: Vaccin thương hàn và phó thương hàn

Mã bệnh ICD 10 Y58.1: Vaccin thương hàn và phó thương hàn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.2: Vaccin tả

Mã bệnh ICD 10 Y58.2: Vaccin tả. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật