Danh sách

Z99.4: Lệ thuộc vào tim nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z99.4: Lệ thuộc vào tim nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.9: Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không xác định

Mã bệnh ICD 10 Z99.9: Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.8: Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ khác

Mã bệnh ICD 10 Z99.8: Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.0: Phụ thuộc máy hút

Mã bệnh ICD 10 Z99.0: Phụ thuộc máy hút. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z98.0: Tình trạng nối tắt ruột và nối ruột

Mã bệnh ICD 10 Z98.0: Tình trạng nối tắt ruột và nối ruột. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z98.2: Sự có mặt dụng cụ dẫn lưu dịch não tủy

Mã bệnh ICD 10 Z98.2: Sự có mặt dụng cụ dẫn lưu dịch não tủy. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.3: Phụ thuộc vào xe lăn

Mã bệnh ICD 10 Z99.3: Phụ thuộc vào xe lăn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.8: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng xác định khác

Mã bệnh ICD 10 Z96.8: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng xác định khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z96.9: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z96.9: Sự có mặt dụng cụ cấy ghép chức năng, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.1: Phụ thuộc máy thở

Mã bệnh ICD 10 Z99.1: Phụ thuộc máy thở. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z98: Các tình trạng hậu phẫu thuật

Mã bệnh ICD 10 Z98: Các tình trạng hậu phẫu thuật. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.4: Sự có mặt của dụng cụ trợ thính bên ngoài

Mã bệnh ICD 10 Z97.4: Sự có mặt của dụng cụ trợ thính bên ngoài. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.0: Sự có mặt mắt giả

Mã bệnh ICD 10 Z97.0: Sự có mặt mắt giả. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.2: Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình răng (toàn bộ) (một phần)

Mã bệnh ICD 10 Z97.2: Sự có mặt của dụng cụ chỉnh hình răng (toàn bộ) (một phần). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.1: Sự có mặt của chi giả (toàn bộ) (một phần)

Mã bệnh ICD 10 Z97.1: Sự có mặt của chi giả (toàn bộ) (một phần). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99: Tình trạng phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ, chưa được...

Mã bệnh ICD 10 Z99: Tình trạng phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ, chưa được phân loại ở phần khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97: Sự có mặt của các dụng cụ cấy ghép khác

Mã bệnh ICD 10 Z97: Sự có mặt của các dụng cụ cấy ghép khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.5: Sự có mặt của dụng cụ tránh thai (trong tử cung)

Mã bệnh ICD 10 Z97.5: Sự có mặt của dụng cụ tránh thai (trong tử cung). Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z97.8: Sự có mặt của các dụng cụ xác định khác

Mã bệnh ICD 10 Z97.8: Sự có mặt của các dụng cụ xác định khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe