Y54.8: Chất ảnh hưởng tới chuyển hóa acid uric

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh Y54.8 là gì? Chẩn đoán Y54.8 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã Y54.8 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã Y54.8 là mã bệnh ICD 10 Chất ảnh hưởng tới chuyển hóa acid uric.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 300
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: Y54.8

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã Y54.8 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã Y54.8 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 Y54.8 Chất ảnh hưởng tới chuyển hóa acid uriccó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã Y54.8
 • Mã bệnh Y54.8 là mã ICD 10 Chất ảnh hưởng tới chuyển hóa acid uric
 • Y54.8 thuộc mã loại Y54 là mã ICD 10 Chất tác dụng trước hết lên cồn bằng nước và chuyển hóa chất khóang và acid uric
 • Y54.8 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 Thuốc, dược chất và chất sinh học gây tác dụng không mong muốn [ADR] trong khi sử dụng điều trị
 • Y54.8 thuộc mã nhóm chính Y40-Y84 là mã ICD 10 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật
 • Y54.8 thuộc mã chương V01-Y98 là mã ICD 10 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
 • Y54.8 thuộc Chương XX - Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh Y54.8 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code Y54.8 is ICD 10 CM code for Agents affecting uric acid metabolism
 • Y54 is ICD 10 CM for Agents primarily affecting water-balance and mineral and uric acid metabolism
 • Y40-Y59 is ICD 10 CM for Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use
 • Y40-Y84 is ICD 10 CM code for Complications of medical and surgical care
 • V01-Y98 is ICD 10 CM code for External causes of morbidity and mortality
 • Chapter XX External causes of morbidity and mortality
Y54.8 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here