Z72.9: Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác định

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định POA Exemp

Mã bệnh Z72.9 là gì? Chẩn đoán Z72.9 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã Z72.9 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã Z72.9 là mã bệnh ICD 10 Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác định.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 312
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: Z72.9

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã Z72.9 được coi là miễn báo cáo Present On Admission (POA Exempt)

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã Z72.9 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã Z72.9 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã Z72.9 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 Z72.9 Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác địnhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã Z72.9
 • Mã bệnh Z72.9 là mã ICD 10 Vấn đề liên quan đến lối sống, không xác định
 • Z72.9 thuộc mã loại Z72 là mã ICD 10 Các vấn đề liên quan đến lối sống
 • Z72.9 thuộc mã nhóm chính Z70-Z76 là mã ICD 10 Người bệnh đến cơ sở y tế trong các hoàn cảnh khác
 • Z72.9 thuộc mã chương Z00-Z99 là mã ICD 10 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế
 • Z72.9 thuộc Chương XXI - Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh Z72.9 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code Z72.9 is ICD 10 CM code for Problem related to lifestyle, unspecified
 • Z72 is ICD 10 CM for Problems related to lifestyle
 • Z70-Z76 is ICD 10 CM code for Persons encountering health services in other circumstances
 • Z00-Z99 is ICD 10 CM code for Factors influencing health status and contact with health services
 • Chapter XXI Factors influencing health status and contact with health services
Z72.9 ICD-10-CM Coding Rules
 • Z72.9 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.
 • Z72.9 is considered exempt from POA reporting.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here