Y40-Y84

Y84.1: Tai biến do chạy thận nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Y84.1: Tai biến do chạy thận nhân tạo. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.2: Tai biến do thủ thuật điện quang, điều trị tia xạ

Mã bệnh ICD 10 Y84.2: Tai biến do thủ thuật điện quang, điều trị tia xạ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.3: Tai biến do choáng điều trị

Mã bệnh ICD 10 Y84.3: Tai biến do choáng điều trị. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.4: Tai biến do Hút dịch

Mã bệnh ICD 10 Y84.4: Tai biến do Hút dịch. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.5: Tai biến do đặt ống thông dạ dày hay tá tràng

Mã bệnh ICD 10 Y84.5: Tai biến do đặt ống thông dạ dày hay tá tràng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.6: Tai biến do thông tiểu [thông đái]

Mã bệnh ICD 10 Y84.6: Tai biến do thông tiểu [thông đái]. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.7: Tai biến do lấy mẫu máu

Mã bệnh ICD 10 Y84.7: Tai biến do lấy mẫu máu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y83.8: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa khác

Mã bệnh ICD 10 Y83.8: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.8: Tai biến do các thủ thuật nội khoa khác

Mã bệnh ICD 10 Y84.8: Tai biến do các thủ thuật nội khoa khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y83.9: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa chưa xác định chính xác

Mã bệnh ICD 10 Y83.9: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa chưa xác định chính xác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.9: Tai biến do Thủ thuật nội khoa không xác định khác

Mã bệnh ICD 10 Y84.9: Tai biến do Thủ thuật nội khoa không xác định khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84: Các thủ thuật nội khoa khác là nguyên nhân của phản ứng bất...

Mã bệnh ICD 10 Y84: Các thủ thuật nội khoa khác là nguyên nhân của phản ứng bất thường ở người bệnh hay biến chứng sau này, mà không nêu rõ vấn đề rủi ro trong lúc tiến hành thủ thuật. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y84.0: Tai biến do thông tim

Mã bệnh ICD 10 Y84.0: Tai biến do thông tim. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y74: Bệnh viện đa khoa và các phương tiện sử dụng cá nhân với...

Mã bệnh ICD 10 Y74: Bệnh viện đa khoa và các phương tiện sử dụng cá nhân với các tai biến. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y83.1: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với ghép một dụng cụ nhân...

Mã bệnh ICD 10 Y83.1: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với ghép một dụng cụ nhân tạo. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y75: Dụng cụ thần kinh kết hợp với tai biến

Mã bệnh ICD 10 Y75: Dụng cụ thần kinh kết hợp với tai biến. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y83.2: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với khâu nối, bắc cầu hay...

Mã bệnh ICD 10 Y83.2: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với khâu nối, bắc cầu hay ghép. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y76: Dụng cụ sản phụ khoa kết hợp với tai biến

Mã bệnh ICD 10 Y76: Dụng cụ sản phụ khoa kết hợp với tai biến. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y83.3: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với thực hiện một lỗ thông...

Mã bệnh ICD 10 Y83.3: Tai biến do phẫu thuật ngoại khoa với thực hiện một lỗ thông ra ngoài. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y77: Dụng cụ mắt kết hợp với tai biến

Mã bệnh ICD 10 Y77: Dụng cụ mắt kết hợp với tai biến. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật