Trang chủ V01-Y98

V01-Y98

Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống

Mã bệnh ICD 10 Y98: Điều kiện liên quan đến cách sống. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y90.9: Có cồn trong máu không rõ mức độ

Mã bệnh ICD 10 Y90.9: Có cồn trong máu không rõ mức độ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc

Mã bệnh ICD 10 Y91: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.0: Nhiễm độc rượu nhẹ

Mã bệnh ICD 10 Y91.0: Nhiễm độc rượu nhẹ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.1: Nhiễm độc rượu trung bình

Mã bệnh ICD 10 Y91.1: Nhiễm độc rượu trung bình. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.2: Nhiễm độc rượu nặng

Mã bệnh ICD 10 Y91.2: Nhiễm độc rượu nặng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.3: Nhiễm độc rượu rất nặng

Mã bệnh ICD 10 Y91.3: Nhiễm độc rượu rất nặng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y91.9: Có liên quan đến rượu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Y91.9: Có liên quan đến rượu, không đặc hiệu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y95: Điều kiện bệnh viện

Mã bệnh ICD 10 Y95: Điều kiện bệnh viện. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y96: Điều kiện liên quan đến lao động

Mã bệnh ICD 10 Y96: Điều kiện liên quan đến lao động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường

Mã bệnh ICD 10 Y97: Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y89.9: Di chứng của nguyên nhân bên ngoài không xác định chính xác

Mã bệnh ICD 10 Y89.9: Di chứng của nguyên nhân bên ngoài không xác định chính xác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức cồn trong máu

Mã bệnh ICD 10 Y90: Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức cồn trong máu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y87.2: Di chứng của biến cố không xác định được

Mã bệnh ICD 10 Y87.2: Di chứng của biến cố không xác định được. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.0: Mức cồn trong máu dưới 20 mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.0: Mức cồn trong máu dưới 20 mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y88: Di chứng của chăm sóc ngoại khoa và nội khoa như là nguyên...

Mã bệnh ICD 10 Y88: Di chứng của chăm sóc ngoại khoa và nội khoa như là nguyên nhân bên ngoài. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.1: Mức cồn trong máu ở 20-39mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.1: Mức cồn trong máu ở 20-39mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y88.0: Di chứng của tác dụng ngược lại của thuốc, dược chất hay sinh...

Mã bệnh ICD 10 Y88.0: Di chứng của tác dụng ngược lại của thuốc, dược chất hay sinh chất dùng trong điều trị. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong

Y90.2: Mức cồn trong máu ở 40-59mg/100 ml

Mã bệnh ICD 10 Y90.2: Mức cồn trong máu ở 40-59mg/100 ml. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y90-Y98 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác

Y88.1: Di chứng trong rủi ro của bệnh nhân trong thủ thuật nội, ngoại...

Mã bệnh ICD 10 Y88.1: Di chứng trong rủi ro của bệnh nhân trong thủ thuật nội, ngoại khoa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y85-Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài gây biến chứng và tử vong