H00-H06

H05.5: Dị vật do vết thương xuyên hốc mắt

Mã bệnh ICD 10 H05.5: Dị vật do vết thương xuyên hốc mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H05.8: Bệnh khác của hốc mắt

Mã bệnh ICD 10 H05.8: Bệnh khác của hốc mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H05.9: Bệnh của hốc mắt, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H05.9: Bệnh của hốc mắt, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H06*: Bệnh của lệ bộ và hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H06*: Bệnh của lệ bộ và hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H06.0*: Bệnh của lệ bộ trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H06.0*: Bệnh của lệ bộ trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H06.1*: Nhiễm ký sinh trùng của hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H06.1*: Nhiễm ký sinh trùng của hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H06.2*: Lồi mắt do loạn năng tuyến giáp (E05.- †)

Mã bệnh ICD 10 H06.2*: Lồi mắt do loạn năng tuyến giáp (E05.- †). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H06.3*: Bệnh khác của hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H06.3*: Bệnh khác của hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04: Bệnh của lệ bộ

Mã bệnh ICD 10 H04: Bệnh của lệ bộ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.0: Viêm tuyến lệ

Mã bệnh ICD 10 H04.0: Viêm tuyến lệ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.1: Bệnh khác của tuyến lệ (bao gồm Hội chứng khô mắt)

Mã bệnh ICD 10 H04.1: Bệnh khác của tuyến lệ (bao gồm Hội chứng khô mắt). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.2: Chảy nước mắt

Mã bệnh ICD 10 H04.2: Chảy nước mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.3: Viêm lệ đạo cấp tính và không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H04.3: Viêm lệ đạo cấp tính và không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.4: Viêm lệ đạo mãn tính

Mã bệnh ICD 10 H04.4: Viêm lệ đạo mãn tính. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.5: Hẹp và suy giảm chức năng của lệ đạo

Mã bệnh ICD 10 H04.5: Hẹp và suy giảm chức năng của lệ đạo. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.6: Biến đổi khác trong lệ đạo

Mã bệnh ICD 10 H04.6: Biến đổi khác trong lệ đạo. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.8: Bệnh khác của lệ bộ

Mã bệnh ICD 10 H04.8: Bệnh khác của lệ bộ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.9: Bệnh của lệ bộ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H04.9: Bệnh của lệ bộ, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H05: Bệnh của hốc mắt

Mã bệnh ICD 10 H05: Bệnh của hốc mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H05.0: Viêm hốc mắt cấp tính

Mã bệnh ICD 10 H05.0: Viêm hốc mắt cấp tính. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt