H00-H06

H04.3: Viêm lệ đạo cấp tính và không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H04.3: Viêm lệ đạo cấp tính và không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H05.4: Lõm mắt

Mã bệnh ICD 10 H05.4: Lõm mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.4: Viêm lệ đạo mãn tính

Mã bệnh ICD 10 H04.4: Viêm lệ đạo mãn tính. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.5: Hẹp và suy giảm chức năng của lệ đạo

Mã bệnh ICD 10 H04.5: Hẹp và suy giảm chức năng của lệ đạo. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H03*: Bệnh mí mắt trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H03*: Bệnh mí mắt trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.6: Biến đổi khác trong lệ đạo

Mã bệnh ICD 10 H04.6: Biến đổi khác trong lệ đạo. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H03.0*: Nhiễm ký sinh trùng ở mí mắt trong các bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H03.0*: Nhiễm ký sinh trùng ở mí mắt trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H04.8: Bệnh khác của lệ bộ

Mã bệnh ICD 10 H04.8: Bệnh khác của lệ bộ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H00: Lẹo và chắp

Mã bệnh ICD 10 H00: Lẹo và chắp. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.2: Hở mi

Mã bệnh ICD 10 H02.2: Hở mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H00.0: Lẹo và viêm sâu khác của mí mắt

Mã bệnh ICD 10 H00.0: Lẹo và viêm sâu khác của mí mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.3: Sa da mi

Mã bệnh ICD 10 H02.3: Sa da mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H00.1: Chắp

Mã bệnh ICD 10 H00.1: Chắp. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.4: Sụp mi

Mã bệnh ICD 10 H02.4: Sụp mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H01: Viêm khác của mí mắt

Mã bệnh ICD 10 H01: Viêm khác của mí mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.5: Bệnh khác ảnh hưởng đến chức năng của mí mắt

Mã bệnh ICD 10 H02.5: Bệnh khác ảnh hưởng đến chức năng của mí mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H01.0: Viêm bờ mi

Mã bệnh ICD 10 H01.0: Viêm bờ mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.6: U vàng ở mi mắt

Mã bệnh ICD 10 H02.6: U vàng ở mi mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H01.1: Bệnh da mí không nhiễm trùng

Mã bệnh ICD 10 H01.1: Bệnh da mí không nhiễm trùng. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt

H02.7: Bệnh thoái hóa khác của mi mắt và vùng quanh mắt

Mã bệnh ICD 10 H02.7: Bệnh thoái hóa khác của mi mắt và vùng quanh mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H00-H06 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt