H05.0: Viêm hốc mắt cấp tính

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh H05.0 là gì? Chẩn đoán H05.0 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã H05.0 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã H05.0 là mã bệnh ICD 10 Viêm hốc mắt cấp tính.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 139
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: H05.0

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã H05.0 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã H05.0 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 H05.0 Viêm hốc mắt cấp tínhcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã H05.0
 • Mã bệnh H05.0 là mã ICD 10 Viêm hốc mắt cấp tính
 • H05.0 thuộc mã loại H05 là mã ICD 10 Bệnh của hốc mắt
 • H05.0 thuộc mã nhóm chính H00-H06 là mã ICD 10 Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt
 • H05.0 thuộc mã chương H00-H59 là mã ICD 10 Bệnh mắt và phần phụ
 • H05.0 thuộc Chương VII - Bệnh mắt và phần phụ
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh H05.0 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code H05.0 is ICD 10 CM code for Acute inflammation of orbit
 • H05 is ICD 10 CM for Disorders of orbit
 • H00-H06 is ICD 10 CM code for Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit
 • H00-H59 is ICD 10 CM code for Diseases of the eye and adnexa
 • Chapter VII Diseases of the eye and adnexa
H05.0 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here