Trang chủ H00-H59

H00-H59

H59.9: Bệnh mắt và phần phụ sau phẫu thuật, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H59.9: Bệnh mắt và phần phụ sau phẫu thuật, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H57.9: Các bệnh của mắt và phần phụ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H57.9: Các bệnh của mắt và phần phụ, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H58*: Bệnh khác của mắt và phần phụ trong các bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H58*: Bệnh khác của mắt và phần phụ trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H58.0*: Bất thường chức năng đồng tử trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H58.0*: Bất thường chức năng đồng tử trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H58.1*: Rối loạn thị giác trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H58.1*: Rối loạn thị giác trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H58.8*: Bệnh của mắt và phần phụ xác định khác trong các bệnh phân...

Mã bệnh ICD 10 H58.8*: Bệnh của mắt và phần phụ xác định khác trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H59: Bệnh mắt và phần phụ sau phẫu thuật không phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H59: Bệnh mắt và phần phụ sau phẫu thuật không phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H59.0: Bệnh lý giác mạc (không có thủy tinh thể)

Mã bệnh ICD 10 H59.0: Bệnh lý giác mạc (không có thủy tinh thể). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H59.8: Bệnh khác của mắt và phần phụ sau phẫu thuật

Mã bệnh ICD 10 H59.8: Bệnh khác của mắt và phần phụ sau phẫu thuật. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H54.6: Giảm thị lực mức độ trung bình, một mắt

Mã bệnh ICD 10 H54.6: Giảm thị lực mức độ trung bình, một mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H54.7: Mất thị lực, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H54.7: Mất thị lực, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H54.9: Giảm thị lực không đặc hiệu (hai mắt)

Mã bệnh ICD 10 H54.9: Giảm thị lực không đặc hiệu (hai mắt). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H55: Rung giật nhãn cầu và rối loạn vận nhãn khác

Mã bệnh ICD 10 H55: Rung giật nhãn cầu và rối loạn vận nhãn khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H53.4: Tổn hại thị trường

Mã bệnh ICD 10 H53.4: Tổn hại thị trường. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H57: Các bệnh khác của mắt và phần phụ

Mã bệnh ICD 10 H57: Các bệnh khác của mắt và phần phụ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H53.5: Tổn hại sắc giác

Mã bệnh ICD 10 H53.5: Tổn hại sắc giác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H57.0: Bất thường chức năng đồng tử

Mã bệnh ICD 10 H57.0: Bất thường chức năng đồng tử. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H53.6: Quáng gà

Mã bệnh ICD 10 H53.6: Quáng gà. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa

H57.1: Nhức mắt

Mã bệnh ICD 10 H57.1: Nhức mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H55-H59 Bệnh mắt và phần phụ

H53.8: Rối loạn thị giác khác

Mã bệnh ICD 10 H53.8: Rối loạn thị giác khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H53-H54 Rối loạn thị giác và mù lòa