Trang chủ Vần A

Vần A

Z62.6: Áp đặt không phù hợp của cha mẹ và kiểu cách giáo dưỡng...

Mã bệnh ICD 10 Z62.6: Áp đặt không phù hợp của cha mẹ và kiểu cách giáo dưỡng bất thường. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z50.5: Âm ngữ trị liệu

Mã bệnh ICD 10 Z50.5: Âm ngữ trị liệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Y49.4: An thần loại butyrophenon và thioxanthen

Mã bệnh ICD 10 Y49.4: An thần loại butyrophenon và thioxanthen. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y46.5: Acid valproic

Mã bệnh ICD 10 Y46.5: Acid valproic. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y42.7: Androgen và các chất dị hóa

Mã bệnh ICD 10 Y42.7: Androgen và các chất dị hóa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y40.5: Aminoglycosid

Mã bệnh ICD 10 Y40.5: Aminoglycosid. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

W42: Ảnh hưởng tiếng ồn

Mã bệnh ICD 10 W42: Ảnh hưởng tiếng ồn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W43: ảnh hưởng độ rung

Mã bệnh ICD 10 W43: ảnh hưởng độ rung. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

T62.2: Ăn phần khác của cây

Mã bệnh ICD 10 T62.2: Ăn phần khác của cây. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T51-T65 Ngộ độc chất chủ yếu không có nguồn gốc y học

T62.8: Ăn chất độc khác đã xác định như thực phẩm

Mã bệnh ICD 10 T62.8: Ăn chất độc khác đã xác định như thực phẩm. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T51-T65 Ngộ độc chất chủ yếu không có nguồn gốc y học

T62.9: Ăn chất độc như thực phẩm chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 T62.9: Ăn chất độc như thực phẩm chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T51-T65 Ngộ độc chất chủ yếu không có nguồn gốc y học

T62.0: Ăn nấm

Mã bệnh ICD 10 T62.0: Ăn nấm. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T51-T65 Ngộ độc chất chủ yếu không có nguồn gốc y học

T62.1: Ăn quả dâu

Mã bệnh ICD 10 T62.1: Ăn quả dâu. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T51-T65 Ngộ độc chất chủ yếu không có nguồn gốc y học

T32.1: Ăn mòn tổn thương 10-19% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.1: Ăn mòn tổn thương 10-19% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.2: Ăn mòn tổn thương 20-29% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.2: Ăn mòn tổn thương 20-29% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.3: Ăn mòn tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.3: Ăn mòn tổn thương 30-39% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.4: Ăn mòn tổn thương 40-49% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.4: Ăn mòn tổn thương 40-49% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.5: Ăm mòn tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.5: Ăm mòn tổn thương 50-59% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.6: Ăn mòn tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.6: Ăn mòn tổn thương 60-69% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn

T32.7: Ăn mòn tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T32.7: Ăn mòn tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T20-T32 Bỏng và ăn mòn