G00-G09

G06.2: Áp xe ngoài màng cứng và dưới màng cứng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G06.2: Áp xe ngoài màng cứng và dưới màng cứng, không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G07*: Áp xe và u hạt nội sọ và nội tủy trong bệnh phân...

Mã bệnh ICD 10 G07*: Áp xe và u hạt nội sọ và nội tủy trong bệnh phân loại ở mục khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G08: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch nội sọ và nội tủy

Mã bệnh ICD 10 G08: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch nội sọ và nội tủy. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G09: Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

Mã bệnh ICD 10 G09: Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G05.8*: Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh khác, phân loại...

Mã bệnh ICD 10 G05.8*: Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh khác, phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G06: Áp xe và u hạt nội sọ và nội tủy

Mã bệnh ICD 10 G06: Áp xe và u hạt nội sọ và nội tủy. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G06.0: Áp xe và u hạt nội sọ

Mã bệnh ICD 10 G06.0: Áp xe và u hạt nội sọ. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G06.1: Áp xe và u hạt nội tủy

Mã bệnh ICD 10 G06.1: Áp xe và u hạt nội tủy. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G04.2: Viêm não – màng não và viêm tủy – màng tủy do vi...

Mã bệnh ICD 10 G04.2: Viêm não - màng não và viêm tủy - màng tủy do vi khuẩn, không phân loại ở mục khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G02.8*: Viêm màng não trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng biệt định...

Mã bệnh ICD 10 G02.8*: Viêm màng não trong bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng biệt định khác, phân loại ở mục khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G04.8: Viêm não, viêm tủy và viêm não – tủy khác

Mã bệnh ICD 10 G04.8: Viêm não, viêm tủy và viêm não - tủy khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03: Viêm màng não do nguyên nhân khác và không xác định

Mã bệnh ICD 10 G03: Viêm màng não do nguyên nhân khác và không xác định. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G04.9: Viêm não, viêm tủy và viêm não-tủy, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 G04.9: Viêm não, viêm tủy và viêm não-tủy, không biệt định. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.0: Viêm màng não không sinh mủ

Mã bệnh ICD 10 G03.0: Viêm màng não không sinh mủ. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G05*: Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 G05*: Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.1: Viêm màng não mãn tính

Mã bệnh ICD 10 G03.1: Viêm màng não mãn tính. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G05.0*: Viêm não, viêm tủy và viêm não – tủy trong bệnh nhiễm khuẩn...

Mã bệnh ICD 10 G05.0*: Viêm não, viêm tủy và viêm não - tủy trong bệnh nhiễm khuẩn phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.2: Viêm màng não tái diễn lành tính [Mollaret)

Mã bệnh ICD 10 G03.2: Viêm màng não tái diễn lành tính [Mollaret). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G05.1*: Viêm não, viêm tủy và viêm não – tủy trong bệnh virus phân...

Mã bệnh ICD 10 G05.1*: Viêm não, viêm tủy và viêm não - tủy trong bệnh virus phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.8: Viêm màng não do nguyên nhân biệt định khác

Mã bệnh ICD 10 G03.8: Viêm màng não do nguyên nhân biệt định khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương