G05*: Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục khác

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định Mã chưa xác định Bệnh tiềm ẩn

Mã bệnh G05* là gì? Chẩn đoán G05* là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã G05* theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã G05* là mã bệnh ICD 10 Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục khác.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 120
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: G05*.-

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã G05* ICD 10 cho mô tả biểu hiện của một căn bệnh tiềm ẩn chứ không phải bản thân bệnh.

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã G05* ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã G05* ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã G05* thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã G05* là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 G05* Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục kháccó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã G05*
 • Mã bệnh G05* là mã ICD 10 Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục khác
 • G05* thuộc mã loại G05 là mã ICD 10 Viêm não, viêm tủy và viêm não- tủy trong bệnh phân loại ở mục khác
 • G05* thuộc mã nhóm chính G00-G09 là mã ICD 10 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương
 • G05* thuộc mã chương G00-G99 là mã ICD 10 Bệnh hệ thần kinh
 • G05* thuộc Chương VI - Bệnh hệ thần kinh
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh G05* ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code G05* is ICD 10 CM code for Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere
 • G05 is ICD 10 CM for Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere
 • G00-G09 is ICD 10 CM code for Inflammatory diseases of the central nervous system
 • G00-G99 is ICD 10 CM code for Diseases of the nervous system
 • Chapter VI Diseases of the nervous system
G05* ICD-10-CM Coding Rules
 • G05* is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.
 • G05* should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.
 • G05* describes the manifestation of an underlying disease, not the disease itself.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here