E11

E11.3†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mắt)

Mã bệnh ICD 10 E11.3†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mắt). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.4†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thần kinh)

Mã bệnh ICD 10 E11.4†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thần kinh). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.5: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu...

Mã bệnh ICD 10 E11.5: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.6: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng xác định...

Mã bệnh ICD 10 E11.6: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.7: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E11.7: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.8: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng không xác...

Mã bệnh ICD 10 E11.8: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng không xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.9: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E11.9: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Chưa có biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline

Mã bệnh ICD 10 E11: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.0: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có hôn mê)

Mã bệnh ICD 10 E11.0: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có hôn mê). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.1: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có nhiễm toan ceton)

Mã bệnh ICD 10 E11.1: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có nhiễm toan ceton). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E11.2†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận)

Mã bệnh ICD 10 E11.2†: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng thận). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường