E11.5: Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi)

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Bệnh cần điều trị dài ngày

Mã bệnh E11.5 là gì? Chẩn đoán E11.5 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã E11.5 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã E11.5 là mã bệnh ICD 10 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi).
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 104
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: E11.5

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã E11.5 cho bệnh cần điều trị dài ngày

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã E11.5 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã E11.5 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 E11.5 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi)có thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã E11.5
 • Mã bệnh E11.5 là mã ICD 10 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có biến chứng mạch máu ngoại vi)
 • E11.5 thuộc mã loại E11 là mã ICD 10 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline
 • E11.5 thuộc mã nhóm chính E10-E14 là mã ICD 10 Đái tháo đường
 • E11.5 thuộc mã chương E00-E90 là mã ICD 10 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa
 • E11.5 thuộc Chương IV - Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh E11.5 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code E11.5 is ICD 10 CM code for Non-insuline-dependent diabetes mellitus (With peripheral circulatory complications)
 • E11 is ICD 10 CM for Non-insuline-dependent diabetes mellitus
 • E10-E14 is ICD 10 CM code for Diabetes mellitus
 • E00-E90 is ICD 10 CM code for Endocrine, nutritional and metabolic diseases
 • Chapter IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E11.5 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here