E10-E14

E14.8: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng không...

Mã bệnh ICD 10 E14.8: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng không xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.9: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Chưa có biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E13.9: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Chưa có biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.9: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Chưa có biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E14.9: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Chưa có biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14: Các thể loại đái tháo đường không xác định

Mã bệnh ICD 10 E14: Các thể loại đái tháo đường không xác định. Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.0: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có hôn mê)

Mã bệnh ICD 10 E14.0: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có hôn mê). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.1: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có nhiễm toan ceton)

Mã bệnh ICD 10 E13.1: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có nhiễm toan ceton). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.1: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có Nhiễm toan ceton)

Mã bệnh ICD 10 E14.1: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có Nhiễm toan ceton). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.2†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng thận)

Mã bệnh ICD 10 E13.2†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng thận). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.2†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng thận)

Mã bệnh ICD 10 E14.2†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng thận). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.3†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng mắt)

Mã bệnh ICD 10 E13.3†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng mắt). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.3†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng mắt)

Mã bệnh ICD 10 E14.3†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng mắt). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.4†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng thần kinh)

Mã bệnh ICD 10 E13.4†: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng thần kinh). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.4†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng thần...

Mã bệnh ICD 10 E14.4†: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng thần kinh). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.5: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng mạch máu ngoại...

Mã bệnh ICD 10 E13.5: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng mạch máu ngoại vi). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.5: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng mạch...

Mã bệnh ICD 10 E14.5: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng mạch máu ngoại vi). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.6: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng xác định khác)

Mã bệnh ICD 10 E13.6: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.6: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng xác...

Mã bệnh ICD 10 E14.6: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có biến chứng xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.7: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có đa biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E13.7: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có đa biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E14.7: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có đa biến chứng)

Mã bệnh ICD 10 E14.7: Các thể loại đái tháo đường không xác định (Có đa biến chứng). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường

E13.8: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng không xác định...

Mã bệnh ICD 10 E13.8: Bệnh đái tháo đường xác định khác (Có biến chứng không xác định khác). Mã chương E00-E90 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Nhóm chính E10-E14 Đái tháo đường