Y40-Y59

Y59.8: Các Vaccin và sinh chất đặc biệt khác

Mã bệnh ICD 10 Y59.8: Các Vaccin và sinh chất đặc biệt khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.9: Các Vaccin và sinh chất không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Y59.9: Các Vaccin và sinh chất không đặc hiệu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.2: Vaccin tả

Mã bệnh ICD 10 Y58.2: Vaccin tả. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.3: Globulin miễn dịch

Mã bệnh ICD 10 Y59.3: Globulin miễn dịch. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.3: Vaccin dịch hạch

Mã bệnh ICD 10 Y58.3: Vaccin dịch hạch. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.4: Vaccin uốn ván

Mã bệnh ICD 10 Y58.4: Vaccin uốn ván. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.5: Chất cản quang

Mã bệnh ICD 10 Y57.5: Chất cản quang. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.5: Vaccin bạch hầu

Mã bệnh ICD 10 Y58.5: Vaccin bạch hầu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.6: Các chất dùng để chẩn đoán khác

Mã bệnh ICD 10 Y57.6: Các chất dùng để chẩn đoán khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.6: Vaccin ho gà, bao gồm phối hợp với 1 thành phần ho gà

Mã bệnh ICD 10 Y58.6: Vaccin ho gà, bao gồm phối hợp với 1 thành phần ho gà. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.7: Vitamin, không xếp loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 Y57.7: Vitamin, không xếp loại nơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.8: Vaccin phối hợp vi khuẩn, trừ phối hợp 1 thành phần ho gà

Mã bệnh ICD 10 Y58.8: Vaccin phối hợp vi khuẩn, trừ phối hợp 1 thành phần ho gà. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.8: Thuốc, dược chất khác

Mã bệnh ICD 10 Y57.8: Thuốc, dược chất khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.9: Vaccin khác và không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y58.9: Vaccin khác và không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y57.9: Thuốc, dược chất không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y57.9: Thuốc, dược chất không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59: Các Vaccin và sinh chất khác, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Y59: Các Vaccin và sinh chất khác, không đặc hiệu. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58: Vaccin vi khuẩn

Mã bệnh ICD 10 Y58: Vaccin vi khuẩn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.0: Vaccin virus

Mã bệnh ICD 10 Y59.0: Vaccin virus. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y58.0: Vaccin BCG

Mã bệnh ICD 10 Y58.0: Vaccin BCG. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật

Y59.1: Vaccin Rickettsia

Mã bệnh ICD 10 Y59.1: Vaccin Rickettsia. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính Y40-Y84 Biến chứng do chăm sóc y tế và phẫu thuật