C86: Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định Bệnh cần điều trị dài ngày

Mã bệnh C86 là gì? Chẩn đoán C86 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã C86 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã C86 là mã bệnh ICD 10 Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 088
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: C86.-

Quy tắc áp dụng

 • Áp dụng mã C86 cho bệnh cần điều trị dài ngày

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã C86 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã C86 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã C86 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 C86 Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NKcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã C86
 • Mã bệnh C86 là mã ICD 10 Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK
 • C86 thuộc mã loại C86 là mã ICD 10 Loại xác định khác của u lympho tế bào T/NK
 • C86 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan
 • C86 thuộc mã nhóm phụ II là mã ICD 10 U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan
 • C86 thuộc mã nhóm chính C00-C97 là mã ICD 10 U ác tính
 • C86 thuộc mã chương C00-D48 là mã ICD 10 U (U tân sinh)
 • C86 thuộc Chương II - U (U tân sinh)
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh C86 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code C86 is ICD 10 CM code for Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma
 • C86 is ICD 10 CM for Other and unspecified types of non-Hodgkin s lymphoma
 • C81-C96 is ICD 10 CM for Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
 • C81-C96 is ICD 10 CM for Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue
 • C00-C97 is ICD 10 CM code for Malignant neoplasms
 • C00-D48 is ICD 10 CM code for Neoplasms
 • Chapter II Neoplasms
C86 ICD-10-CM Coding Rules
 • C86 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here