C81-C96

C96.4: Sarcom tế bào đuôi gai (tế bào phụ)

Mã bệnh ICD 10 C96.4: Sarcom tế bào đuôi gai (tế bào phụ). Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.5: Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đơn hệ thống

Mã bệnh ICD 10 C96.5: Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đơn hệ thống. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.6: Bệnh tổ chức bào Langerhans đơn ổ

Mã bệnh ICD 10 C96.6: Bệnh tổ chức bào Langerhans đơn ổ. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.7: U ác tính khác của mô dạng lympho, hệ tạo máu và mô...

Mã bệnh ICD 10 C96.7: U ác tính khác của mô dạng lympho, hệ tạo máu và mô liên quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.8: Sarcom tổ chức bào

Mã bệnh ICD 10 C96.8: Sarcom tổ chức bào. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.9: U ác tính không đặc hiệu của mô dạng lympho, hệ tạo máu...

Mã bệnh ICD 10 C96.9: U ác tính không đặc hiệu của mô dạng lympho, hệ tạo máu và mô liên quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96: U ác khác và không đặc hiệu của hệ lympho, hệ tạo máu...

Mã bệnh ICD 10 C96: U ác khác và không đặc hiệu của hệ lympho, hệ tạo máu và mô liên quan. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94: Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định

Mã bệnh ICD 10 C94: Bệnh bạch cầu khác có loại tế bào xác định. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.0: Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đa hệ thống...

Mã bệnh ICD 10 C96.0: Bệnh tổ chức bào tế bào Langerhans đa ổ và đa hệ thống (rải rác) [bệnh Letterer-Siwe]. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.0: Bệnh bạch cầu dạng tăng hồng cầu

Mã bệnh ICD 10 C94.0: Bệnh bạch cầu dạng tăng hồng cầu. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.1: Bệnh mô bào ác tính

Mã bệnh ICD 10 C96.1: Bệnh mô bào ác tính. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.1: Bệnh tăng hồng cầu mạn

Mã bệnh ICD 10 C94.1: Bệnh tăng hồng cầu mạn. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.2: Bệnh dưỡng bào hệ thống xâm lấn

Mã bệnh ICD 10 C96.2: Bệnh dưỡng bào hệ thống xâm lấn. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.2: Bệnh bạch cầu dạng tiền nguyên tiểu cầu cấp

Mã bệnh ICD 10 C94.2: Bệnh bạch cầu dạng tiền nguyên tiểu cầu cấp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C96.3: U lympho mô bào thực sự

Mã bệnh ICD 10 C96.3: U lympho mô bào thực sự. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.3: Bệnh bạch cầu dạng dưỡng bào

Mã bệnh ICD 10 C94.3: Bệnh bạch cầu dạng dưỡng bào. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.4: Bệnh toàn tủy cấp tính có xơ tủy

Mã bệnh ICD 10 C94.4: Bệnh toàn tủy cấp tính có xơ tủy. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.5: Bệnh xơ tủy cấp

Mã bệnh ICD 10 C94.5: Bệnh xơ tủy cấp. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.6: Bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy, chưa phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 C94.6: Bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy, chưa phân loại nơi khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính

C94.7: Bệnh bạch cầu xác định khác

Mã bệnh ICD 10 C94.7: Bệnh bạch cầu xác định khác. Mã chương C00-D48 U (U tân sinh). Nhóm chính C00-C97 U ác tính