Trang chủ Vần X

Vần X

X99: Tấn công bằng vật nhọn, sắc

Mã bệnh ICD 10 X99: Tấn công bằng vật nhọn, sắc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X82: Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ

Mã bệnh ICD 10 X82: Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X93: Tấn công bằng đạn súng tay

Mã bệnh ICD 10 X93: Tấn công bằng đạn súng tay. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X94: Tấn công bằng súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn

Mã bệnh ICD 10 X94: Tấn công bằng súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X84: Cố tình tự hại bằng các phương tiện không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X84: Cố tình tự hại bằng các phương tiện không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X95: Tấn công bằng súng khác và không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X95: Tấn công bằng súng khác và không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X85: Tấn công bằng thuốc, dược chất và chất sinh học

Mã bệnh ICD 10 X85: Tấn công bằng thuốc, dược chất và chất sinh học. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X96: Tấn công bằng chất nổ

Mã bệnh ICD 10 X96: Tấn công bằng chất nổ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X86: Tấn công bằng chất ăn da

Mã bệnh ICD 10 X86: Tấn công bằng chất ăn da. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X97: Tấn công bằng khói, cháy và lửa

Mã bệnh ICD 10 X97: Tấn công bằng khói, cháy và lửa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X87: Tấn công bằng chất diệt súc vật

Mã bệnh ICD 10 X87: Tấn công bằng chất diệt súc vật. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X98: Tấn công bằng hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng

Mã bệnh ICD 10 X98: Tấn công bằng hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X88: Tấn công bằng khí và hơi nước

Mã bệnh ICD 10 X88: Tấn công bằng khí và hơi nước. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X89: Tấn công bằng hóa chất hay chất có hại khác biết rõ đặc...

Mã bệnh ICD 10 X89: Tấn công bằng hóa chất hay chất có hại khác biết rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X79: Cố tình tự hại bằng vật tầy

Mã bệnh ICD 10 X79: Cố tình tự hại bằng vật tầy. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X90: Tấn công bằng hóa chất hay chất có hại không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X90: Tấn công bằng hóa chất hay chất có hại không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X80: Cố tình tự hại bằng nhảy từ 1 chỗ cao

Mã bệnh ICD 10 X80: Cố tình tự hại bằng nhảy từ 1 chỗ cao. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X91: Tấn công bằng treo, làm nghẹt, ngạt thở

Mã bệnh ICD 10 X91: Tấn công bằng treo, làm nghẹt, ngạt thở. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển...

Mã bệnh ICD 10 X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại