Trang chủ Vần X

Vần X

X11: Tiếp xúc với nước máy nóng

Mã bệnh ICD 10 X11: Tiếp xúc với nước máy nóng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X00: Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được ở tòa nhà hay cấu trúc

Mã bệnh ICD 10 X00: Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được ở tòa nhà hay cấu trúc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

X01: Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được không phải từ nhà hay cấu...

Mã bệnh ICD 10 X01: Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được không phải từ nhà hay cấu trúc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn