Trang chủ Vần W

Vần W

W93: Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra

Mã bệnh ICD 10 W93: Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W83: Các đe dọa thở khác, biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 W83: Các đe dọa thở khác, biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W94: Phơi nhiễm không khí cao áp, hạ áp và thay đổi áp lực

Mã bệnh ICD 10 W94: Phơi nhiễm không khí cao áp, hạ áp và thay đổi áp lực. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W84: Đe dọa thở không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 W84: Đe dọa thở không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W99: Phơi nhiễm với các yếu tố môi trường không đặc hiệu khác do...

Mã bệnh ICD 10 W99: Phơi nhiễm với các yếu tố môi trường không đặc hiệu khác do con người tạo ra. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W85: Phơi nhiễm dây tải địên

Mã bệnh ICD 10 W85: Phơi nhiễm dây tải địên. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W86: Phơi nhiễm dòng điện biết rõ đặc điểm khác

Mã bệnh ICD 10 W86: Phơi nhiễm dòng điện biết rõ đặc điểm khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W87: Phơi nhiễm dòng điện không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 W87: Phơi nhiễm dòng điện không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W88: Phơi nhiễm tia xạ ion hóa

Mã bệnh ICD 10 W88: Phơi nhiễm tia xạ ion hóa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W77: Đe dọa thở do sụt đất, đất rơi và các chất khác

Mã bệnh ICD 10 W77: Đe dọa thở do sụt đất, đất rơi và các chất khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W89: Phơi nhiễm ánh sáng nhìn thấy nhân tạo và ánh sáng cực tím

Mã bệnh ICD 10 W89: Phơi nhiễm ánh sáng nhìn thấy nhân tạo và ánh sáng cực tím. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W78: Hít phải chất chứa trong dạ dày

Mã bệnh ICD 10 W78: Hít phải chất chứa trong dạ dày. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W90: Phơi nhiễm tia xạ ion hóa khác

Mã bệnh ICD 10 W90: Phơi nhiễm tia xạ ion hóa khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W79: Hít và nuốt thức ăn gây tắc đường hô hấp

Mã bệnh ICD 10 W79: Hít và nuốt thức ăn gây tắc đường hô hấp. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W91: Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 W91: Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W80: Hít và nuốt vật khác gây tắc đường thở

Mã bệnh ICD 10 W80: Hít và nuốt vật khác gây tắc đường thở. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W92: Phơi nhiễm nhiệt độ cao quá mức do con người tạo ra

Mã bệnh ICD 10 W92: Phơi nhiễm nhiệt độ cao quá mức do con người tạo ra. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W81: Bị nhốt, mắc bẫy trong môi trường oxy thấp

Mã bệnh ICD 10 W81: Bị nhốt, mắc bẫy trong môi trường oxy thấp. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W55: Cắn, đả thương do loài động vật có vú khác

Mã bệnh ICD 10 W55: Cắn, đả thương do loài động vật có vú khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn

W69: Ngã xuống nước và đuối nước khi ở trong nước tự nhiên

Mã bệnh ICD 10 W69: Ngã xuống nước và đuối nước khi ở trong nước tự nhiên. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính V01-X59 Tai nạn