W91: Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh W91 là gì? Chẩn đoán W91 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã W91 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã W91 là mã bệnh ICD 10 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 293
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: W91

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã W91 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã W91 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 W91 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểmcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã W91
 • Mã bệnh W91 là mã ICD 10 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm
 • W91 thuộc mã loại W91 là mã ICD 10 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm
 • W91 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 Thương tích vì tai nạn do nguyên nhân bên ngoài khác
 • W91 thuộc mã nhóm phụ II là mã ICD 10 Do dùng điện, phóng xạ và nhiệt độ, áp lực quá mức của môi trường
 • W91 thuộc mã nhóm chính V01-X59 là mã ICD 10 Tai nạn
 • W91 thuộc mã chương V01-Y98 là mã ICD 10 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
 • W91 thuộc Chương XX - Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh W91 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code W91 is ICD 10 CM code for Exposure to unspecified type of radiation
 • W91 is ICD 10 CM for Exposure to unspecified type of radiation
 • W85-W99 is ICD 10 CM for Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure
 • W00-X59 is ICD 10 CM for Other external causes of accidental injury
 • V01-X59 is ICD 10 CM code for Accidents
 • V01-Y98 is ICD 10 CM code for External causes of morbidity and mortality
 • Chapter XX External causes of morbidity and mortality
W91 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here