W93: Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã chưa xác định

Mã bệnh W93 là gì? Chẩn đoán W93 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã W93 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã W93 là mã bệnh ICD 10 Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 293
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: W93

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã W93 ICD 10 là mã không thể lập hóa đơn/không xác định (Non-Billable/Non-Specific): mã không thể dùng để xác định tên chẩn đoán cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã W93 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã W93 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 W93 Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo racó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã W93
 • Mã bệnh W93 là mã ICD 10 Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra
 • W93 thuộc mã loại W93 là mã ICD 10 Phơi nhiễm nhiệt lạnh quá mức do con người tạo ra
 • W93 thuộc mã nhóm phụ I là mã ICD 10 Thương tích vì tai nạn do nguyên nhân bên ngoài khác
 • W93 thuộc mã nhóm phụ II là mã ICD 10 Do dùng điện, phóng xạ và nhiệt độ, áp lực quá mức của môi trường
 • W93 thuộc mã nhóm chính V01-X59 là mã ICD 10 Tai nạn
 • W93 thuộc mã chương V01-Y98 là mã ICD 10 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
 • W93 thuộc Chương XX - Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh W93 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code W93 is ICD 10 CM code for Exposure to excessive cold of man-made origin
 • W93 is ICD 10 CM for Exposure to excessive cold of man-made origin
 • W85-W99 is ICD 10 CM for Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure
 • W00-X59 is ICD 10 CM for Other external causes of accidental injury
 • V01-X59 is ICD 10 CM code for Accidents
 • V01-Y98 is ICD 10 CM code for External causes of morbidity and mortality
 • Chapter XX External causes of morbidity and mortality
W93 ICD-10-CM Coding Rules
 • W93 should not be used for reimbursement purposes as there are multiple codes below it that contain a greater level of detail.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here