Trang chủ Vần U

Vần U

U83.2: Kháng nhóm quinolon

Mã bệnh ICD 10 U83.2: Kháng nhóm quinolon. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.9: Kháng các thuốc kháng vi sinh vật không xác định

Mã bệnh ICD 10 U84.9: Kháng các thuốc kháng vi sinh vật không xác định. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83.7: Kháng đa kháng sinh

Mã bệnh ICD 10 U83.7: Kháng đa kháng sinh. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U85: Kháng các thuốc kháng ung thư

Mã bệnh ICD 10 U85: Kháng các thuốc kháng ung thư. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83.8: Kháng một loại kháng sinh xác định, khác

Mã bệnh ICD 10 U83.8: Kháng một loại kháng sinh xác định, khác. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83.9: Kháng kháng sinh không xác định

Mã bệnh ICD 10 U83.9: Kháng kháng sinh không xác định. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84: Kháng các thuốc kháng sinh khác

Mã bệnh ICD 10 U84: Kháng các thuốc kháng sinh khác. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.0: Kháng (các) thuốc diệt ký sinh trùng

Mã bệnh ICD 10 U84.0: Kháng (các) thuốc diệt ký sinh trùng. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.1: Kháng (các) thuốc chống nấm

Mã bệnh ICD 10 U84.1: Kháng (các) thuốc chống nấm. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U82.9: Kháng kháng sinh họ betalactam, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 U82.9: Kháng kháng sinh họ betalactam, không đặc hiệu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.2: Kháng (các) thuốc diệt virus

Mã bệnh ICD 10 U84.2: Kháng (các) thuốc diệt virus. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83: Kháng các kháng sinh khác

Mã bệnh ICD 10 U83: Kháng các kháng sinh khác. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.3: Kháng (các) thuốc chống lao

Mã bệnh ICD 10 U84.3: Kháng (các) thuốc chống lao. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83.0: Kháng vancomycin

Mã bệnh ICD 10 U83.0: Kháng vancomycin. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.7: Kháng đa thuốc kháng vi sinh vật

Mã bệnh ICD 10 U84.7: Kháng đa thuốc kháng vi sinh vật. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U83.1: Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin khác

Mã bệnh ICD 10 U83.1: Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin khác. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U84.8: Kháng thuốc kháng vi sinh vật xác định khác

Mã bệnh ICD 10 U84.8: Kháng thuốc kháng vi sinh vật xác định khác. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U82-U85 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư

U07.7: Sử dụng mã U07.7 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U07.7: Sử dụng mã U07.7 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U06.8: Sử dụng mã U06.8 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.8: Sử dụng mã U06.8 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U07.8: Sử dụng mã U07.8 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U07.8: Sử dụng mã U07.8 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu