Trang chủ Vần U

Vần U

U06.0: Sử dụng mã U06.0 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.0: Sử dụng mã U06.0 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U06.1: Sử dụng mã U06.1 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.1: Sử dụng mã U06.1 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U06.2: Sử dụng mã U06.2 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.2: Sử dụng mã U06.2 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U06.3: Sử dụng mã U06.3 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.3: Sử dụng mã U06.3 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu

U06.4: Sử dụng mã U06.4 trong cấp cứu

Mã bệnh ICD 10 U06.4: Sử dụng mã U06.4 trong cấp cứu. Mã chương U00-U99 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt. Nhóm chính U00-U49 Mã tạm thời cho một số bệnh mới hoặc chưa rõ bệnh nguyên hoặc sử dụng trong cấp cứu