U83.1: Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin khác

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015

Mã bệnh U83.1 là gì? Chẩn đoán U83.1 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã U83.1 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã U83.1 là mã bệnh ICD 10 Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin khác.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 313
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: U83.1

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã U83.1 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã U83.1 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 U83.1 Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin kháccó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã U83.1
 • Mã bệnh U83.1 là mã ICD 10 Kháng các kháng sinh thuộc họ vancomycin khác
 • U83.1 thuộc mã loại U83 là mã ICD 10 Kháng các kháng sinh khác
 • U83.1 thuộc mã nhóm chính U82-U85 là mã ICD 10 Kháng các thuốc kháng sinh và chống ung thư
 • U83.1 thuộc mã chương U00-U99 là mã ICD 10 Mã phục vụ những mục đích đặc biệt
 • U83.1 thuộc Chương XXII - Mã phục vụ những mục đích đặc biệt
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh U83.1 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code U83.1 is ICD 10 CM code for Resistance to other vancomycin related antibiotics
 • U83 is ICD 10 CM for Resistance to other antibiotics
 • U82-U85 is ICD 10 CM code for Resistance to antimicrobial and antineoplastic drugs
 • U00-U99 is ICD 10 CM code for Codes for special purposes
 • Chapter XXII Codes for special purposes
U83.1 ICD-10-CM Coding Rules

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here