Trang chủ Vần P

Vần P

Z99.8: Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ khác

Mã bệnh ICD 10 Z99.8: Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.9: Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không xác định

Mã bệnh ICD 10 Z99.9: Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không xác định. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.0: Phụ thuộc máy hút

Mã bệnh ICD 10 Z99.0: Phụ thuộc máy hút. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.1: Phụ thuộc máy thở

Mã bệnh ICD 10 Z99.1: Phụ thuộc máy thở. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo

Mã bệnh ICD 10 Z99.2: Phụ thuộc chạy thận nhân tạo. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z99.3: Phụ thuộc vào xe lăn

Mã bệnh ICD 10 Z99.3: Phụ thuộc vào xe lăn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z80-Z99 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và cá nhân và một số tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe

Z64.2: Phát hiện và thừa nhận các yếu tố vật lí, dinh dưỡng và...

Mã bệnh ICD 10 Z64.2: Phát hiện và thừa nhận các yếu tố vật lí, dinh dưỡng và hóa học, xác định là có nguy cơ và có hại. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z64.3: Phát hiện và thừa nhận các yếu tố ứng xử và tâm lý...

Mã bệnh ICD 10 Z64.3: Phát hiện và thừa nhận các yếu tố ứng xử và tâm lý xác định là có nguy cơ và có hại. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.5: Phơi nhiễm với các ô nhiễm khác

Mã bệnh ICD 10 Z58.5: Phơi nhiễm với các ô nhiễm khác. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.3: Phơi nhiễm với đất ô nhiễm

Mã bệnh ICD 10 Z58.3: Phơi nhiễm với đất ô nhiễm. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.4: Phơi nhiễm với tia xạ

Mã bệnh ICD 10 Z58.4: Phơi nhiễm với tia xạ. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.0: Phơi nhiễm với tiếng ồn

Mã bệnh ICD 10 Z58.0: Phơi nhiễm với tiếng ồn. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.1: Phơi nhiễm với không khí ô nhiễm

Mã bệnh ICD 10 Z58.1: Phơi nhiễm với không khí ô nhiễm. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z58.2: Phơi nhiễm với nước ô nhiễm

Mã bệnh ICD 10 Z58.2: Phơi nhiễm với nước ô nhiễm. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z55-Z65 Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh kinh tế xã hội và tâm lý xã hội

Z50.0: Phục hồi chức năng tim

Mã bệnh ICD 10 Z50.0: Phục hồi chức năng tim. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z50.2: Phục hồi chức năng nghiện rượu

Mã bệnh ICD 10 Z50.2: Phục hồi chức năng nghiện rượu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z50.3: Phục hồi chức năng nghiện ma túy

Mã bệnh ICD 10 Z50.3: Phục hồi chức năng nghiện ma túy. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z41.1: Phẫu thuật tạo hình do vẻ bên ngoài xấu

Mã bệnh ICD 10 Z41.1: Phẫu thuật tạo hình do vẻ bên ngoài xấu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z40.9: Phẫu thuật dự phòng, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 Z40.9: Phẫu thuật dự phòng, không đặc hiệu. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt

Z40: Phẫu thuật dự phòng

Mã bệnh ICD 10 Z40: Phẫu thuật dự phòng. Mã chương Z00-Z99 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế. Nhóm chính Z40-Z54 Những người đến cơ sở y tế để được chăm sóc và tiến hành các thủ thuật đặc biệt