X97

X97: Tấn công bằng khói, cháy và lửa

Mã bệnh ICD 10 X97: Tấn công bằng khói, cháy và lửa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công