X85-Y09

Y08: Tấn công bằng phương tiện khác, biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y08: Tấn công bằng phương tiện khác, biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y09: Tấn công bằng phương tiện khác không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y09: Tấn công bằng phương tiện khác không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06: Cẩu thả hay bỏ rơi

Mã bệnh ICD 10 Y06: Cẩu thả hay bỏ rơi. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07.8: Do người khác, biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y07.8: Do người khác, biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06.0: Do vợ – chồng hay người cộng tác

Mã bệnh ICD 10 Y06.0: Do vợ - chồng hay người cộng tác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07.9: Do người không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y07.9: Do người không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06.1: Do cha mẹ

Mã bệnh ICD 10 Y06.1: Do cha mẹ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06.2: Do người quen hay bạn

Mã bệnh ICD 10 Y06.2: Do người quen hay bạn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

X99: Tấn công bằng vật nhọn, sắc

Mã bệnh ICD 10 X99: Tấn công bằng vật nhọn, sắc. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06.8: Do người khác, biết rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y06.8: Do người khác, biết rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y00: Tấn công bằng vật tù

Mã bệnh ICD 10 Y00: Tấn công bằng vật tù. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y06.9: Do người khác, không biết rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 Y06.9: Do người khác, không biết rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y01: Tấn công bằng đẩy từ chỗ cao

Mã bệnh ICD 10 Y01: Tấn công bằng đẩy từ chỗ cao. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07: Các hội chứng hành hạ khác

Mã bệnh ICD 10 Y07: Các hội chứng hành hạ khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y02: Tấn công bằng đẩy hay đặt nạn nhân trước vật đang chuyển động

Mã bệnh ICD 10 Y02: Tấn công bằng đẩy hay đặt nạn nhân trước vật đang chuyển động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07.0: Do vợ – chồng hay người cộng tác

Mã bệnh ICD 10 Y07.0: Do vợ - chồng hay người cộng tác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y03: Tấn công bằng đâm xe động cơ

Mã bệnh ICD 10 Y03: Tấn công bằng đâm xe động cơ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07.1: Do cha mẹ

Mã bệnh ICD 10 Y07.1: Do cha mẹ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y04: Tấn công bằng sức cơ thể

Mã bệnh ICD 10 Y04: Tấn công bằng sức cơ thể. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công

Y07.2: Do người quen hay bạn

Mã bệnh ICD 10 Y07.2: Do người quen hay bạn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công