X96

X96: Tấn công bằng chất nổ

Mã bệnh ICD 10 X96: Tấn công bằng chất nổ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công