X87

X87: Tấn công bằng chất diệt súc vật

Mã bệnh ICD 10 X87: Tấn công bằng chất diệt súc vật. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X85-Y09 Tấn công