X83

X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại