X60-X84

X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển...

Mã bệnh ICD 10 X81: Cố tình tự hại bằng nhẩy hay nằm ra trước vật đang chuyển động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X82: Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ

Mã bệnh ICD 10 X82: Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X83: Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X84: Cố tình tự hại bằng các phương tiện không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X84: Cố tình tự hại bằng các phương tiện không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X79: Cố tình tự hại bằng vật tầy

Mã bệnh ICD 10 X79: Cố tình tự hại bằng vật tầy. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X80: Cố tình tự hại bằng nhảy từ 1 chỗ cao

Mã bệnh ICD 10 X80: Cố tình tự hại bằng nhảy từ 1 chỗ cao. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X60: Cố ý tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm chất giảm...

Mã bệnh ICD 10 X60: Cố ý tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm chất giảm đau hạ sốt và chống thấp khớp không có thuốc phiện. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X71: Cố tình tự hại (tự tử) bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới...

Mã bệnh ICD 10 X71: Cố tình tự hại (tự tử) bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới nước. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X61: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm thuốc chống...

Mã bệnh ICD 10 X61: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần - gây ngủ, chống parkinson và thuốc tâm thần, không được xếp loại ở nơi khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X72: Cố tình tự hại (tự tử) bằng đạn súng ngắn

Mã bệnh ICD 10 X72: Cố tình tự hại (tự tử) bằng đạn súng ngắn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X62: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm thuốc mê...

Mã bệnh ICD 10 X62: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm thuốc mê và hưng phấn tâm thần (gây hoang tưởng) không xếp loại ở chỗ khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X73: Cố tình tự hại bằng súng trường, súng dài hơn

Mã bệnh ICD 10 X73: Cố tình tự hại bằng súng trường, súng dài hơn. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X63: Cố tình tự đầu độc(tự tử) bằng và phơi nhiễm các thuốc khác...

Mã bệnh ICD 10 X63: Cố tình tự đầu độc(tự tử) bằng và phơi nhiễm các thuốc khác tác dụng lên hệ thống thần kinh tự động. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X74: Cố tình tự hại bằng súng khác không rõ đặc điểm

Mã bệnh ICD 10 X74: Cố tình tự hại bằng súng khác không rõ đặc điểm. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X64: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm các thuốc...

Mã bệnh ICD 10 X64: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm các thuốc và sinh chất không rõ đặc điểm khác. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X75: Cố tình tự (tự tử) hại bằng chất nổ

Mã bệnh ICD 10 X75: Cố tình tự (tự tử) hại bằng chất nổ. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X65: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm dung môi...

Mã bệnh ICD 10 X65: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm dung môi hữu cơ, hydrocacbon halogen và hơi của chúng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X76: Cố tình tự hại bằng khói, cháy và lửa

Mã bệnh ICD 10 X76: Cố tình tự hại bằng khói, cháy và lửa. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X66: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm dung môi...

Mã bệnh ICD 10 X66: Cố tình tự đầu độc (tự tử) bằng và phơi nhiễm dung môi hữu cơ, hydrocacbon halogen và hơi của chúng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại

X77: Cố tình tự hại bằng hơi nước, hơi nóng và vật nóng

Mã bệnh ICD 10 X77: Cố tình tự hại bằng hơi nước, hơi nóng và vật nóng. Mã chương V01-Y98 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong. Nhóm chính X60-X84 Cố tình tự hại