Y90.3: Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 ml

ICD 10 CM 2019 2018 2017 2016 2015
Mã xác định

Mã bệnh Y90.3 là gì? Chẩn đoán Y90.3 là bệnh gì? Dưới đây là thông tin chi tiết và cách áp dụng mã Y90.3 theo bảng mã bệnh ICD 10 mới nhất 2019

Mục lục

1. Thông tin chẩn đoán
2. Quy tắc áp dụng
3. Thông tin lập hóa đơn
4. Thông tin mở rộng
5. Lịch sử các phiên bản
6. English

Thông tin chẩn đoán

Mã Y90.3 là mã bệnh ICD 10 Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 ml.
 • Mã nhóm báo cáo BYT: 303
 • Mã nhóm cần chi tiết hơn: Y90.3

Quy tắc áp dụng

Thông tin lập hóa đơn

 • Mã Y90.3 ICD 10 là mã có thể lập hóa đơn/xác định (Billable/Specific): mã dùng để xác định tên chẩn đoán mà có thể xuất hóa đơn cho mục đích hoàn trả (bảo hiểm…)
 • Mã Y90.3 thuộc bộ mã danh mục y tế dùng chung (Phiên bản thứ 6) 2019 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018
 • Mã Y90.3 là phiên bản mã bệnh theo danh mục mã bệnh ICD 10 của Việt Nam (ban hành theo quyết định 7603/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành). Các phiên bản quốc tế khác của ICD-10 Y90.3 Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 mlcó thể khác nhau

Thông tin mở rộng

Tham chiếu mở rộng các mã khác cùng mã loại, mã nhóm chính, mã nhóm phụ, mã chương... liên quan đến mã Y90.3
 • Mã bệnh Y90.3 là mã ICD 10 Mức cồn trong máu ở 60-79mg/100 ml
 • Y90.3 thuộc mã loại Y90 là mã ICD 10 Bằng chứng liên quan đến rượu xác định bằng mức cồn trong máu
 • Y90.3 thuộc mã nhóm chính Y90-Y98 là mã ICD 10 Các yếu tố bổ sung liên quan đến các nguyên nhân gây ra biến chứng và tử vong được sắp xếp ở nơi khác
 • Y90.3 thuộc mã chương V01-Y98 là mã ICD 10 Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
 • Y90.3 thuộc Chương XX - Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong
Xem thêm danh sách các bệnh thuộc

Thông tin lịch sử các phiên bản

Dưới đây là lịch sử mã bệnh Y90.3 ICD 10 qua các phiên bản Mã danh mục dùng chung do Bộ Y Tế ban hành
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 2182/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 1 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 06 năm 2015): Bắt đầu được sử dụng
 • ICD 10 CM 2015 Quyết định 5084/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2015 Phiên bản số 2 (có hiệu lực từ ngày ngày 30 tháng 11 năm 2015): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2016 Quyết định 1122/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2016 Phiên bản số 3 (có hiệu lực ngày 31 tháng 03 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2017 Quyết định 3465/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2017 Phiên bản số 4 (có hiệu lực từ ngày 08 tháng 7 năm 2016): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2018 Quyết định 6061/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2018 Phiên bản số 5 (có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2017): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng
 • ICD 10 CM 2019 Mới nhất Quyết định 7603/QĐ-BYT - Bộ mã danh mục dùng chung 2019 Phiên bản số 6 (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2018): Không thay đổi. Vẫn đang được sử dụng

English

2019 ICD-10-CM Diagnosis Code Y90.3 is ICD 10 CM code for Blood alcohol level of 60-79 mg/100 ml
 • Y90 is ICD 10 CM for Evidence of alcohol involvement determined by blood alcohol level
 • Y90-Y98 is ICD 10 CM code for Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere
 • V01-Y98 is ICD 10 CM code for External causes of morbidity and mortality
 • Chapter XX External causes of morbidity and mortality
Y90.3 ICD-10-CM Coding Rules
 • Y90.3 is a billable/specific ICD-10-CM code that can be used to indicate a diagnosis for reimbursement purposes.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here