S90-S99

S99.7: Đa tổn thương tại cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S99.7: Đa tổn thương tại cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S99.8: Tổn thương khác đã xác định tại cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S99.8: Tổn thương khác đã xác định tại cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S99.9: Tổn thương chưa xác định tại cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S99.9: Tổn thương chưa xác định tại cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98.0: Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm cổ chân

Mã bệnh ICD 10 S98.0: Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm cổ chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98.1: Chấn thương cắt cụt một ngón chân

Mã bệnh ICD 10 S98.1: Chấn thương cắt cụt một ngón chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98.2: Chấn thương cắt cụt hai hoặc nhiều ngón chân

Mã bệnh ICD 10 S98.2: Chấn thương cắt cụt hai hoặc nhiều ngón chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98.3: Chấn thương cắt cụt phần khác của bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S98.3: Chấn thương cắt cụt phần khác của bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98.4: Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm chưa xác định

Mã bệnh ICD 10 S98.4: Chấn thương cắt cụt bàn chân tại tầm chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S99: Tổn thương khác và chưa xác định của cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S99: Tổn thương khác và chưa xác định của cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S97: Tổn thương dập nát tại cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S97: Tổn thương dập nát tại cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S95.7: Tổn thương đa mạch máu tại tầm cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S95.7: Tổn thương đa mạch máu tại tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S97.0: Tổn thương dập nát tại cổ chân

Mã bệnh ICD 10 S97.0: Tổn thương dập nát tại cổ chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S95.8: Tổn thương mạch máu khác tại tầm cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S95.8: Tổn thương mạch máu khác tại tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S97.1: Tổn thương dập nát tại ngón chân

Mã bệnh ICD 10 S97.1: Tổn thương dập nát tại ngón chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S95.9: Tổn thương mạch máu chưa xác định tầm cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S95.9: Tổn thương mạch máu chưa xác định tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S97.8: Tổn thương dập nát tại phần khác của cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S97.8: Tổn thương dập nát tại phần khác của cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S96: Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S96: Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S98: Chấn thương cắt cụt cổ chân và bàn chân

Mã bệnh ICD 10 S98: Chấn thương cắt cụt cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S96.0: Tổn thương cơ và gân cơ gấp dài của ngón tại tầm cổ...

Mã bệnh ICD 10 S96.0: Tổn thương cơ và gân cơ gấp dài của ngón tại tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân

S96.1: Tổn thương cơ và gân cơ duỗi dài của ngón tại tầm cổ...

Mã bệnh ICD 10 S96.1: Tổn thương cơ và gân cơ duỗi dài của ngón tại tầm cổ chân và bàn chân. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính S90-S99 Tổn thương tại cổ chân và bàn chân