Trang chủ S00-T98

S00-T98

T97: Di chứng có tác động độc của chất nguồn chủ yếu không phải...

Mã bệnh ICD 10 T97: Di chứng có tác động độc của chất nguồn chủ yếu không phải dược phẩm. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T98: Di chứng do tác động khác và chưa xác định của căn nguyên...

Mã bệnh ICD 10 T98: Di chứng do tác động khác và chưa xác định của căn nguyên từ bên ngoài. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T98.0: Di chứng do tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên

Mã bệnh ICD 10 T98.0: Di chứng do tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T98.1: Di chứng do tác động khác và chưa xác định căn nguyên bên...

Mã bệnh ICD 10 T98.1: Di chứng do tác động khác và chưa xác định căn nguyên bên ngoài. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T98.2: Di chứng của một vài biến chứng sớm của chấn thương

Mã bệnh ICD 10 T98.2: Di chứng của một vài biến chứng sớm của chấn thương. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.2: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại chi...

Mã bệnh ICD 10 T95.2: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại chi trên. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T98.3: Di chứng biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp...

Mã bệnh ICD 10 T98.3: Di chứng biến chứng phẫu thuật và chăm sóc y tế không xếp loại ở phần khác. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.3: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại chi...

Mã bệnh ICD 10 T95.3: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.4: Di chứng bỏng, ăn mòn xếp loại chỉ phụ thuộc phạm vi bề...

Mã bệnh ICD 10 T95.4: Di chứng bỏng, ăn mòn xếp loại chỉ phụ thuộc phạm vi bề mặt cơ thể tổn thương. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.8: Di chứng bỏng ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh khác đã...

Mã bệnh ICD 10 T95.8: Di chứng bỏng ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh khác đã xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.9: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh chưa xác...

Mã bệnh ICD 10 T95.9: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh chưa xác định. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T96: Di chứng nhiễm độc thuốc, dược phẩm và chất sinh học

Mã bệnh ICD 10 T96: Di chứng nhiễm độc thuốc, dược phẩm và chất sinh học. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T93: Di chứng tổn thương chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T93: Di chứng tổn thương chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T94.0: Di chứng tổn thương nhiều vùng cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T94.0: Di chứng tổn thương nhiều vùng cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T93.0: Di chứng vết thương hở chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T93.0: Di chứng vết thương hở chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T94.1: Di chứng tổn thương chưa xác định vùng cơ thể

Mã bệnh ICD 10 T94.1: Di chứng tổn thương chưa xác định vùng cơ thể. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T93.1: Di chứng gẫy xương đùi

Mã bệnh ICD 10 T93.1: Di chứng gẫy xương đùi. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh

Mã bệnh ICD 10 T95: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T93.2: Di chứng gẫy xương khác chi dưới

Mã bệnh ICD 10 T93.2: Di chứng gẫy xương khác chi dưới. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài

T95.0: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại đầu...

Mã bệnh ICD 10 T95.0: Di chứng bỏng, ăn mòn và tổn thương do cóng lạnh tại đầu và cổ. Mã chương S00-T98 Vết thương ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài. Nhóm chính T90-T98 Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và của hậu quả khác của căn nguyên từ bên ngoài