N40-N51

N51*: Biến đổi cơ quan sinh dục nam trong các bệnh đã được phân...

Mã bệnh ICD 10 N51*: Biến đổi cơ quan sinh dục nam trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N51.0*: Biến đổi của tuyến tiền liệt trong bệnh đã được phân loại ở...

Mã bệnh ICD 10 N51.0*: Biến đổi của tuyến tiền liệt trong bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N51.1*: Biến đổi của tinh hoàn và mào tinh hoàn trong các bệnh đã...

Mã bệnh ICD 10 N51.1*: Biến đổi của tinh hoàn và mào tinh hoàn trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N51.2*: Viêm quy đầu trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác

Mã bệnh ICD 10 N51.2*: Viêm quy đầu trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N51.8*: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam trong các bệnh đã...

Mã bệnh ICD 10 N51.8*: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.4: Bất lực do nguyên nhân thực thể

Mã bệnh ICD 10 N48.4: Bất lực do nguyên nhân thực thể. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N50: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam

Mã bệnh ICD 10 N50: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.5: Loét dương vật

Mã bệnh ICD 10 N48.5: Loét dương vật. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N50.0: Teo tinh hoàn

Mã bệnh ICD 10 N50.0: Teo tinh hoàn. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.6: Xơ cứng dương vật

Mã bệnh ICD 10 N48.6: Xơ cứng dương vật. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N50.1: Rối loạn mạch máu của cơ quan sinh dục nam

Mã bệnh ICD 10 N50.1: Rối loạn mạch máu của cơ quan sinh dục nam. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.8: Biến đổi xác định khác của dương vật

Mã bệnh ICD 10 N48.8: Biến đổi xác định khác của dương vật. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N50.8: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam

Mã bệnh ICD 10 N50.8: Biến đổi khác của cơ quan sinh dục nam. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.9: Biến đổi của dương vật, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 N48.9: Biến đổi của dương vật, không đặc hiệu. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N50.9: Biến đổi của cơ quan sinh dục nam, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 N50.9: Biến đổi của cơ quan sinh dục nam, không đặc hiệu. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N49: Viêm của cơ quan sinh dục nam, không phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 N49: Viêm của cơ quan sinh dục nam, không phân loại nơi khác. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N49.0: Viêm túi tinh

Mã bệnh ICD 10 N49.0: Viêm túi tinh. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.0: Bạch sản dương vật

Mã bệnh ICD 10 N48.0: Bạch sản dương vật. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N49.1: Viêm thừng tinh, màng tinh và ống tinh

Mã bệnh ICD 10 N49.1: Viêm thừng tinh, màng tinh và ống tinh. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam

N48.1: Viêm quy đầu – bao quy đầu

Mã bệnh ICD 10 N48.1: Viêm quy đầu - bao quy đầu. Mã chương N00-N99 Bệnh hệ sinh dục - Tiết niệu. Nhóm chính N40-N51 Bệnh cơ quan sinh dục nam