I88

I88.0: Viêm hạch bạch huyết mạc treo không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I88.0: Viêm hạch bạch huyết mạc treo không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I88.1: Viêm hạch bạch huyết mạn, ngoại trừ mạc treo

Mã bệnh ICD 10 I88.1: Viêm hạch bạch huyết mạn, ngoại trừ mạc treo. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I88.8: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu khác

Mã bệnh ICD 10 I88.8: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu khác. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I88.9: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I88.9: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu, không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác

I88: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 I88: Viêm hạch bạch huyết không đặc hiệu. Mã chương I00-I99 Bệnh hệ tuần hoàn. Nhóm chính I80-I89 Bệnh tĩnh mạch, mạch bạch huyết và hạch bạch huyết không phân loại nơi khác