H49-H52

H52.0: Viễn thị

Mã bệnh ICD 10 H52.0: Viễn thị. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.1: Cận thị

Mã bệnh ICD 10 H52.1: Cận thị. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.2: Loạn thị

Mã bệnh ICD 10 H52.2: Loạn thị. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.3: Khúc xạ hai mắt không đều và hình võng mạc hai mắt không...

Mã bệnh ICD 10 H52.3: Khúc xạ hai mắt không đều và hình võng mạc hai mắt không đều. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.4: Lão thị

Mã bệnh ICD 10 H52.4: Lão thị. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.5: Rối loạn điều tiết

Mã bệnh ICD 10 H52.5: Rối loạn điều tiết. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.6: Tật khúc xạ khác

Mã bệnh ICD 10 H52.6: Tật khúc xạ khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52.7: Tật khúc xạ, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H52.7: Tật khúc xạ, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51: Các rối loạn vận nhãn hai mắt khác

Mã bệnh ICD 10 H51: Các rối loạn vận nhãn hai mắt khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51.0: Liệt phối hợp hướng nhìn

Mã bệnh ICD 10 H51.0: Liệt phối hợp hướng nhìn. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51.1: Thiểu năng hay gia tăng quy tụ

Mã bệnh ICD 10 H51.1: Thiểu năng hay gia tăng quy tụ. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51.2: Liệt vận nhãn gian

Mã bệnh ICD 10 H51.2: Liệt vận nhãn gian. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51.8: Các rối loạn vận nhãn hai mắt xác định khác

Mã bệnh ICD 10 H51.8: Các rối loạn vận nhãn hai mắt xác định khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H51.9: Rối loạn vận nhãn hai mắt, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H51.9: Rối loạn vận nhãn hai mắt, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H52: Bệnh khúc xạ và điều tiết

Mã bệnh ICD 10 H52: Bệnh khúc xạ và điều tiết. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H50.0: Lác hội tụ đồng hành

Mã bệnh ICD 10 H50.0: Lác hội tụ đồng hành. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H50.1: Lác phân kỳ đồng hành

Mã bệnh ICD 10 H50.1: Lác phân kỳ đồng hành. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H50.2: Lác đứng

Mã bệnh ICD 10 H50.2: Lác đứng. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H50.3: Lác từng hồi

Mã bệnh ICD 10 H50.3: Lác từng hồi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ

H50.4: Lác khác và lác không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H50.4: Lác khác và lác không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H49-H52 Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn hai mắt điều tiết và khúc xạ