H15-H22

H21.9: Bệnh của mống mắt và thể mi, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H21.9: Bệnh của mống mắt và thể mi, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H22*: Bệnh của mống mắt và thể mi trong bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H22*: Bệnh của mống mắt và thể mi trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H22.0*: Viêm mống mắt thể mi trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh...

Mã bệnh ICD 10 H22.0*: Viêm mống mắt thể mi trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H22.1*: Viêm mống mắt thể mi trong các bệnh khác, phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H22.1*: Viêm mống mắt thể mi trong các bệnh khác, phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H22.8*: Bệnh khác của mống mắt và thể mi trong các bệnh phân loại...

Mã bệnh ICD 10 H22.8*: Bệnh khác của mống mắt và thể mi trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H19.2*: Viêm giác mạc và viêm kết giác mạc trong bệnh nhiễm trùng và...

Mã bệnh ICD 10 H19.2*: Viêm giác mạc và viêm kết giác mạc trong bệnh nhiễm trùng và nhiễm ký sinh khác phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H21.8: Bệnh khác của mống mắt và thể mi

Mã bệnh ICD 10 H21.8: Bệnh khác của mống mắt và thể mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H19.3*: Viêm giác mạc và viêm kết giác mạc trong bệnh khác, phân loại...

Mã bệnh ICD 10 H19.3*: Viêm giác mạc và viêm kết giác mạc trong bệnh khác, phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H19.8*: Bệnh khác của củng mạc và giác mạc trong bệnh phân loại nơi...

Mã bệnh ICD 10 H19.8*: Bệnh khác của củng mạc và giác mạc trong bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20: Viêm mống thể mi

Mã bệnh ICD 10 H20: Viêm mống thể mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20.0: Viêm mống mắt thể mi cấp và bán cấp

Mã bệnh ICD 10 H20.0: Viêm mống mắt thể mi cấp và bán cấp. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20.1: Viêm mống mắt thể mi mạn

Mã bệnh ICD 10 H20.1: Viêm mống mắt thể mi mạn. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20.2: Viêm mống mắt thể mi do thể thủy tinh

Mã bệnh ICD 10 H20.2: Viêm mống mắt thể mi do thể thủy tinh. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20.8: Viêm mống mắt thể mi khác

Mã bệnh ICD 10 H20.8: Viêm mống mắt thể mi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H20.9: Viêm mống mắt thể mi, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H20.9: Viêm mống mắt thể mi, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H21: Bệnh khác của mống mắt và thể mi

Mã bệnh ICD 10 H21: Bệnh khác của mống mắt và thể mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H21.0: Xuất huyết tiền phòng

Mã bệnh ICD 10 H21.0: Xuất huyết tiền phòng. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H21.1: Bệnh mạch máu khác của mống mắt và thể mi

Mã bệnh ICD 10 H21.1: Bệnh mạch máu khác của mống mắt và thể mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H21.2: thoái hóa mống mắt và thể mi

Mã bệnh ICD 10 H21.2: thoái hóa mống mắt và thể mi. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi

H19*: Bệnh củng mạc và giác mạc trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H19*: Bệnh củng mạc và giác mạc trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H15-H22 Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi