H10-H13

H13.0*: Nhiễm giun chỉ ở kết mạc (B74.-†)

Mã bệnh ICD 10 H13.0*: Nhiễm giun chỉ ở kết mạc (B74.-†). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H13.1*: Viêm kết mạc trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân...

Mã bệnh ICD 10 H13.1*: Viêm kết mạc trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H13.2*: Viêm kết mạc trong bệnh khác, phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H13.2*: Viêm kết mạc trong bệnh khác, phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H13.3*: Dạng pempigus ở mắt (L12.-†)

Mã bệnh ICD 10 H13.3*: Dạng pempigus ở mắt (L12.-†). Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H13.8*: Bệnh khác của kết mạc trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H13.8*: Bệnh khác của kết mạc trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.2: Sẹo kết mạc

Mã bệnh ICD 10 H11.2: Sẹo kết mạc. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.3: Xuất huyết kết mạc

Mã bệnh ICD 10 H11.3: Xuất huyết kết mạc. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.4: Nang các bệnh mạch máu kết mạc khác

Mã bệnh ICD 10 H11.4: Nang các bệnh mạch máu kết mạc khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.8: Bệnh xác định khác của kết mạc

Mã bệnh ICD 10 H11.8: Bệnh xác định khác của kết mạc. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.9: Bệnh của kết mạc, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H11.9: Bệnh của kết mạc, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H13*: Bệnh của kết mạc trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 H13*: Bệnh của kết mạc trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.1: Viêm kết mạc dị ứng cấp

Mã bệnh ICD 10 H10.1: Viêm kết mạc dị ứng cấp. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.2: Viêm kết mạc cấp khác

Mã bệnh ICD 10 H10.2: Viêm kết mạc cấp khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.3: Viêm kết mạc cấp, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H10.3: Viêm kết mạc cấp, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.4: Viêm kết mạc mạn

Mã bệnh ICD 10 H10.4: Viêm kết mạc mạn. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.5: Viêm kết mí mắt

Mã bệnh ICD 10 H10.5: Viêm kết mí mắt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.8: Viêm kết mạc khác

Mã bệnh ICD 10 H10.8: Viêm kết mạc khác. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H10.9: Viêm kết mạc, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 H10.9: Viêm kết mạc, không đặc hiệu. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11: Bệnh khác của kết mạc

Mã bệnh ICD 10 H11: Bệnh khác của kết mạc. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc

H11.0: Mộng thịt

Mã bệnh ICD 10 H11.0: Mộng thịt. Mã chương H00-H59 Bệnh mắt và phần phụ. Nhóm chính H10-H13 Bệnh của kết mạc