G60-G64

G63.0*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh...

Mã bệnh ICD 10 G63.0*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng đã phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.1*: Bệnh đa dây thần kinh trong u (C00-D48†)

Mã bệnh ICD 10 G63.1*: Bệnh đa dây thần kinh trong u (C00-D48†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.2*: Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường (E10-E14 với ký tự...

Mã bệnh ICD 10 G63.2*: Bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường (E10-E14 với ký tự thứ tự chung là .4†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.3*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh nội tiết và chuyển hóa...

Mã bệnh ICD 10 G63.3*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh nội tiết và chuyển hóa khác (E00-E07†, E15-E16†, E20-E34†, E70-E89†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.4*: Bệnh đa dây thần kinh trong thiểu dinh dưỡng (E40-E64†)

Mã bệnh ICD 10 G63.4*: Bệnh đa dây thần kinh trong thiểu dinh dưỡng (E40-E64†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.5*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh hệ thống mô liên kết (M30-M35†)

Mã bệnh ICD 10 G63.5*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh hệ thống mô liên kết (M30-M35†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.6*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh cơ xương khác (M00-M25†, M40-M96†)

Mã bệnh ICD 10 G63.6*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh cơ xương khác (M00-M25†, M40-M96†). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63.8*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh khác, phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 G63.8*: Bệnh đa dây thần kinh trong bệnh khác, phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G64: Bệnh khác của hệ thần kinh ngoại vi

Mã bệnh ICD 10 G64: Bệnh khác của hệ thần kinh ngoại vi. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62: Bệnh đa dây thần kinh khác

Mã bệnh ICD 10 G62: Bệnh đa dây thần kinh khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62.0: Bệnh đa dây thần kinh do thuốc

Mã bệnh ICD 10 G62.0: Bệnh đa dây thần kinh do thuốc. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62.1: Bệnh đa dây thần kinh do rượu

Mã bệnh ICD 10 G62.1: Bệnh đa dây thần kinh do rượu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62.2: Bệnh đa dây thần kinh do độc tố khác

Mã bệnh ICD 10 G62.2: Bệnh đa dây thần kinh do độc tố khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G60: Bệnh dây thần kinh di truyền và nguyên phát

Mã bệnh ICD 10 G60: Bệnh dây thần kinh di truyền và nguyên phát. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62.8: Bệnh đa dây thần kinh xác định khác

Mã bệnh ICD 10 G62.8: Bệnh đa dây thần kinh xác định khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G60.0: Bệnh dây thần kinh cảm giác và vận động di truyền

Mã bệnh ICD 10 G60.0: Bệnh dây thần kinh cảm giác và vận động di truyền. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G62.9: Bệnh đa dây thần kinh, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G62.9: Bệnh đa dây thần kinh, không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G60.1: Bệnh Refsum

Mã bệnh ICD 10 G60.1: Bệnh Refsum. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G63*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh phân loại nơi khác

Mã bệnh ICD 10 G63*: Bệnh đa dây thần kinh trong các bệnh phân loại nơi khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác

G60.2: Bệnh dây thần kinh kết hợp với thất điều di truyền

Mã bệnh ICD 10 G60.2: Bệnh dây thần kinh kết hợp với thất điều di truyền. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G60-G64 Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác