G43

G43: Migraine

Mã bệnh ICD 10 G43: Migraine. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.0: Migraine không có aura (thóang báo) (migraine chung)

Mã bệnh ICD 10 G43.0: Migraine không có aura (thóang báo) (migraine chung). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.1: Migraine có aura (thóang báo) (migraine cổ điển)

Mã bệnh ICD 10 G43.1: Migraine có aura (thóang báo) (migraine cổ điển). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.2: Trạng thái Migraine

Mã bệnh ICD 10 G43.2: Trạng thái Migraine. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.3: Migraine biến chứng

Mã bệnh ICD 10 G43.3: Migraine biến chứng. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.8: Migraine khác

Mã bệnh ICD 10 G43.8: Migraine khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G43.9: Migraine, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G43.9: Migraine, không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát