G41

G41: Trạng thái động kinh

Mã bệnh ICD 10 G41: Trạng thái động kinh. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G41.0: Trạng thái động kinh cơn lớn

Mã bệnh ICD 10 G41.0: Trạng thái động kinh cơn lớn. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G41.1: Trạng thái động kinh cơn nhỏ

Mã bệnh ICD 10 G41.1: Trạng thái động kinh cơn nhỏ. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G41.2: Trạng thái động kinh cục bộ phức tạp

Mã bệnh ICD 10 G41.2: Trạng thái động kinh cục bộ phức tạp. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G41.8: Trạng thái động kinh khác

Mã bệnh ICD 10 G41.8: Trạng thái động kinh khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G41.9: Trạng thái động kinh, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G41.9: Trạng thái động kinh, không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát