G40

G40.5: Hội chứng động kinh đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G40.5: Hội chứng động kinh đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.6: Động kinh cơn lớn, không đặc hiệu (kèm hay không có cơn nhỏ)

Mã bệnh ICD 10 G40.6: Động kinh cơn lớn, không đặc hiệu (kèm hay không có cơn nhỏ). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.7: Cơn nhỏ, không đặc hiệu, không kèm theo động kinh cơn lớn

Mã bệnh ICD 10 G40.7: Cơn nhỏ, không đặc hiệu, không kèm theo động kinh cơn lớn. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.8: Động kinh khác

Mã bệnh ICD 10 G40.8: Động kinh khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.9: Động kinh không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G40.9: Động kinh không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40: Động kinh

Mã bệnh ICD 10 G40: Động kinh. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.0: Động kinh nguyên phát khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội chứng...

Mã bệnh ICD 10 G40.0: Động kinh nguyên phát khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội chứng động kinh với cơn khởi phát khu trú. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.1: Động kinh triệu chứng có khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội...

Mã bệnh ICD 10 G40.1: Động kinh triệu chứng có khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội chứng động kinh có cơn cục bộ đơn giản. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.2: Động kinh triệu chứng khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội chứng...

Mã bệnh ICD 10 G40.2: Động kinh triệu chứng khu trú (cục bộ) (từng phần) và hội chứng động kinh có cơn động kinh cục bộ phức tạp. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.3: Hội chứng động kinh và động kinh toàn thể nguyên phát

Mã bệnh ICD 10 G40.3: Hội chứng động kinh và động kinh toàn thể nguyên phát. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát

G40.4: Động kinh toàn bộ và hội chứng động kinh khác

Mã bệnh ICD 10 G40.4: Động kinh toàn bộ và hội chứng động kinh khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G40-G47 Bệnh chu kỳ và kịch phát