G23

G23.0: Bệnh Hallervorden-Spatz

Mã bệnh ICD 10 G23.0: Bệnh Hallervorden-Spatz. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

G23.1: Liệt vận nhãn trên nhân tiến triển [Steele-Richardson-Olszewski]

Mã bệnh ICD 10 G23.1: Liệt vận nhãn trên nhân tiến triển [Steele-Richardson-Olszewski]. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

G23.2: thoái hóa thể vân liềm đen

Mã bệnh ICD 10 G23.2: thoái hóa thể vân liềm đen. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

G23.8: BBệnh thoái hóa xác định khác của hạch nền

Mã bệnh ICD 10 G23.8: BBệnh thoái hóa xác định khác của hạch nền. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

G23.9: Bệnh thoái hóa hạch nền, không đặc hiệu

Mã bệnh ICD 10 G23.9: Bệnh thoái hóa hạch nền, không đặc hiệu. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động

G23: Bệnh thoái hóa khác của hạch nền não

Mã bệnh ICD 10 G23: Bệnh thoái hóa khác của hạch nền não. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G20-G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động