G03

G03: Viêm màng não do nguyên nhân khác và không xác định

Mã bệnh ICD 10 G03: Viêm màng não do nguyên nhân khác và không xác định. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.0: Viêm màng não không sinh mủ

Mã bệnh ICD 10 G03.0: Viêm màng não không sinh mủ. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.1: Viêm màng não mãn tính

Mã bệnh ICD 10 G03.1: Viêm màng não mãn tính. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.2: Viêm màng não tái diễn lành tính [Mollaret)

Mã bệnh ICD 10 G03.2: Viêm màng não tái diễn lành tính [Mollaret). Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.8: Viêm màng não do nguyên nhân biệt định khác

Mã bệnh ICD 10 G03.8: Viêm màng não do nguyên nhân biệt định khác. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương

G03.9: Viêm màng não, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 G03.9: Viêm màng não, không biệt định. Mã chương G00-G99 Bệnh hệ thần kinh. Nhóm chính G00-G09 Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương