F94

F94: Các rối loạn hoạt động xã hội khởi phát đặc biệt ở tuổi...

Mã bệnh ICD 10 F94: Các rối loạn hoạt động xã hội khởi phát đặc biệt ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F94.0: Không nói chọn lọc

Mã bệnh ICD 10 F94.0: Không nói chọn lọc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F94.1: Rối loạn phản ứng trong sự gắn bó ở tuổi trẻ em

Mã bệnh ICD 10 F94.1: Rối loạn phản ứng trong sự gắn bó ở tuổi trẻ em. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F94.2: Rối loạn sự gắn bó giải ức chế của trẻ em

Mã bệnh ICD 10 F94.2: Rối loạn sự gắn bó giải ức chế của trẻ em. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F94.8: Rối loạn khác ở trẻ em về hoạt động xã hội

Mã bệnh ICD 10 F94.8: Rối loạn khác ở trẻ em về hoạt động xã hội. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên

F94.9: Rối loạn hoạt động xã hội ở trẻ em không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F94.9: Rối loạn hoạt động xã hội ở trẻ em không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F90-F98 Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên