F81

F81: Rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở trường

Mã bệnh ICD 10 F81: Rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.0: Rối loạn đặc hiệu về đọc

Mã bệnh ICD 10 F81.0: Rối loạn đặc hiệu về đọc. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.1: Rối loạn đặc hiệu về chính tả

Mã bệnh ICD 10 F81.1: Rối loạn đặc hiệu về chính tả. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.2: Rối loạn đặc hiệu về kỹ năng tính toán

Mã bệnh ICD 10 F81.2: Rối loạn đặc hiệu về kỹ năng tính toán. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.3: Rối loạn hỗn hợp các kỹ năng ở nhà trường

Mã bệnh ICD 10 F81.3: Rối loạn hỗn hợp các kỹ năng ở nhà trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.8: Rối loạn khác về sự phát triển các kỹ năng ở trường

Mã bệnh ICD 10 F81.8: Rối loạn khác về sự phát triển các kỹ năng ở trường. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý

F81.9: Rối loạn phát triển của kỹ năng ở trường, không biệt định

Mã bệnh ICD 10 F81.9: Rối loạn phát triển của kỹ năng ở trường, không biệt định. Mã chương F00-F99 Rối loạn tâm thần và hành vi. Nhóm chính F80-F89 Các rối loạn về phát triển tâm lý